ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: BY GETTY

By Getty BVBA

Holstraat 18

8790 Waregem

België

Telefoonnummer:  056/32 44 31

E-mail: sales@bygetty.be

IBAN: BE50 0018 5403 0718

BTW: BE0631786635

Artikel 2: Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht voor het volledige aanbod van de webshop By Getty. Men gaat akkoord met alle voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. By Getty behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

Indien een bestelling op haalbaarheid positief wordt beoordeeld is er sprake van een overeenkomst tussen By Getty en de klant. By Getty behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 4: Gegevensbeheer

Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat de gegevens van de koper worden opgenomen in het klantenbestand van By Getty. Echter worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden en respecteert By Getty de privacy van haar klanten. Bijgevolg streeft By Getty vertrouwelijke behandeling hiervan na. Hiermee wordt gehouden aan de wet persoonsregistraties.  

Artikel 5: Prijzen

De prijzen op de website of andere kanalen (social media), vermeld door By Getty zijn uitgedrukt in EUR en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten, hiervoor kan By Getty bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. By Getty behoud zich het recht om prijzen te verhogen indien de fabrikant tussentijdse prijsverhoging instelt of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Aankopen die gekocht werden met korting kunnen niet worden geretourneerd. Indien deze teruggestuurd worden deze niet terugbetaald.

 

Artikel 6: Levering

 

De termijn vermeld op de site is een indicatie. Rekening houdende met de wet koop op afstand, worden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De koper ontvangt binnen de maand na bestelling bericht van By Getty indien een bepaald item niet kan worden geleverd en kan dan de aankoop annuleren zonder bijkomende kosten. De aankoop wordt steeds geleverd op het adres dat wordt doorgegeven door de koper. Bijgevolg voldoet By Getty aan de leveringsplicht zodra de aankoop wordt aangeboden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) behoud de koper zich het recht om de aankoop te retourneren. Dit dient te gebeuren binnen een periode van 14 werkdagen. Deze termijn vat aan op het ogenblik van aflevering, indien de koper binnen deze termijn de aankoop niet heeft teruggestuurd kan men afstand meer doen van de aankoop. Dit dient ook te worden meegedeeld aan By Getty. De koper dient in dit geval te kunnen aantonen dat de bestelling op tijd werd teruggestuurd. Hierbij is het noodzakelijk dat de aankoop in originele staat is en volledig. Indien dit niet het geval is vervalt de recht van de koper m.b.t. terugzending. De kosten verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag wordt, in geval de procedure correct verloopt, binnen de 14 dagen terugbetaald aan de consument. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing voor alle producten bijvoorbeeld producten of items i.v.m. hygiëne. Deze opsomming is niet-limitatief. Bij de levering zit een briefje als bedanking. Indien de koper wenst te retourneren dient op de achterkant hiervan alle gegevens worden ingevuld die noodzakelijk zijn om de terugbetaling te kunnen doen. Zo niet is By Getty niet in de mogelijkheid geld terug te geven. By Getty tracht om de terugbetaling te voldoen binnen een termijn van 14 werkdagen. De retourkosten zijn ten laste van de koper. By Getty adviseert haar klanten de Track&Trace steeds goed te bewaren tot de tijd dat de order is verwerkt. Artikelen in korting kunnen niet teruggestuurd worden, deze artikelen horen bij de solden en kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden.

Het retouradres is:

By Getty

Holstraat 18,

8790 Waregem

Artikel 8: Garantie

De koper is verplicht om de bestelling na het ontvangen hiervan onmiddellijk te controleren zodat eventuele gebreken of incompleetheid direct schriftelijk gemeld kunnen worden aan By Getty (binnen de 7 dagen), alvorens deze worden teruggestuurd. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. By Getty zal, volgens eigen bepaling, het product kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling treffen betreffende schadevergoeding. Deze is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de aankoop. De fabrieksgarantie wordt gewaarborgd daar de levering voldoet aan de eisen van levensduur, bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door kopen en verkoper bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van By Getty komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Garantie is niet van toepassing wanneer bijvoorbeeld de koper het product zelf bewerkt of door derden laat bewerken of het product aan ongewone omstandigheden wordt blootgesteld. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Artikel 9: Aanbiedingen

By Getty behoudt zich het recht voor de aanbieding te herroepen of ervan af te wijken. De termijn hiervoor bedraagt 3 werkdagen. Iedere aanbieding is vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een aanbieding van eender welke vorm is pas geldig en kent enige verbintenis indien deze schriftelijk is bevestigd. Bijgevolg zijn deze niet vanzelfsprekend van toepassing voor nabestellingen. Andere afspraken zijn pas bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Iedere afbeelding zoals foto's maar ook specificaties van artikelen op de webshop By Getty zijn slechts een indicatie, bijgevolg zijn deze maar een benadering van de realiteit en kunnen deze nooit een aanleiding zijn tot aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 11: Overmacht

By Getty behoudt zich het recht niet te kunnen worden aansprakelijk gesteld indien een overeenkomst niet wordt nagekomen door overmacht. By Getty is op dat moment in de mogelijkheid zich te ontdoen van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding hiervoor. De koper dient de aankoop te aanschouwen als een afzonderlijke aankoop indien By Getty reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen bij het intreden van overmacht. Overmacht kan iedere omstandigheid zijn welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Verschillende vormen van storingen zoals internetstoring, storing m.b.t. technologie, etc. kunnen dergelijke omstandigheden zijn. Uiteraard horen vertragingen of fouten bij de toeleveranciers daar ook bij. Deze voorbeelden dekken niet de volledige lijst en is bijgevolg niet-limitatief.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

By Getty adviseert de koper steeds de gebruiksaanwijzing van het product telkens zorgvuldig in acht te nemen en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven hiervan.

 

Artikel 13: Voorbehoud van Eigendom

 

De verkochte producten eigendom van By Getty blijven bij By Getty zolang de koper de verbintenissen ten gevolge van de overeenkomst niet heeft voldaan. Iedere aankoop dient vooruitbetaald te worden. De producten geleverd door By Getty mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De koper heeft niet het recht de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten, te bezwaren of verpanden. De koper verbindt zich ertoe By Getty op de hoogte te brengen indien derden beslag leggen op de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan By Getty of een door By Getty aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin By Getty haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

 

 

 

LOG IN

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 


Hebt u nog geen account?

Klik hier om u te registeren.